Category Archives: Inspirational Songs

Let There Be Peace on Earth

Let there be peace on earth
And let it begin with me.
Let there be peace on earth
The peace that was meant to be.
With God as our father
Brothers all are we.
Let me walk with my brother
In perfect harmony.

Let peace begin with me
Let this be the moment now.
With every step i take
Let this be my solemn vow.
To take each moment
And live each moment
With peace eternally.
Let ther be peace on earth,
And let it begin with me.

(child)
Let there be peace on earth
And let it begin with me.
Let there be peace on earth
The peace that was meant to be.
With god as our father
Brothers all are we.
Let me walk with my brother
In perfect harmony.

Let peace begin with me
Let this be the moment now.
With every step I take
Let this be my solemn vow.
To take each moment
And live each moment
In peace eternally.
Let there be peace on earth
And let it begin with me.

Panalangin Sa Pagiging Bukas Palad

Panginoon, turuan Mo ako maging bukas-palad
Turuan Mo akong maglingkod sa Iyo
Na magbigay nang ayon sa nararapat
Na walang hinihintay mula sa ‘Yo

Nang makibakang di inaalintana
Mga hirap na dinaranas
Sa tuwina’y magsumikap na hindi humahanap
Ng kapalit na kaginhawaan
Na ‘di naghihintay kundi ang aking mabatid
Na ang loob Mo’y siyang sinusundan

Panginoon, turuan Mo ako maging bukas-palad
Turun Mo akong maglingkod sa Iyo
Na magbigay nang ayon sa nararapat
Na walang hinihintay mula sa ‘Yo

(Batay sa panalangin ni San Ignacio na isinalin ni P. Tim Ofrasio, S.J. Nilapatan ni Jandi ng kanyang estilo ang unang bahagi. Tinapos naman ni Manoling nang iparinig sa kanya ang nauna. Ito ang tinaguriang “theme song” ng Bukas Palad mula pa sa una.)

Source: http://www.bukaspalad.com/pages/songs.php?action=lookup&id=11

Sample mass songs available online

St. Ignatius Simbang Gabi – http://www.scribd.com/doc/900802/Mass-Songs

Songs for Mass (Tagalog), Tabbed by: Don king Lim – http://www.ultimate-guitar.com/tabs/m/misc_praise_songs/song_for_mass_album_tab.htm

More songs at Bukas Palad Music Ministry Foundation, Inc. website – http://www.bukaspalad.com/

Adtoy Kam Amin, O Maria

Adtoy Kam Amin, O Maria

Adtoy kam amin, o Maria, siraraem ditoy saklangmo.
Daytoy a pangkablaawanmi kenka, denggem ina a nadungngo.

Koro:
Ave Maria, o Maria, reyna ti langit ken daga.
Ti puso, nakem, kararwami, amin kenka idatonmi.

Adios, Reyna Ti Langit

Adios, Reyna Ti Langit

–1
Adios, reyna ti langit, ina a nasam-it
Sikat tulbek ti grasia, toy biyag mangliwliwa
–2
Adios, Virgen Maria, anak ti Dios Ama
Itdem kad pannaranay, poon toy linglingay
–3
Adios, o Azucena, ina ti Dios Anak
Inka kadin iburay ta ayatmo a di agsarday
–4
Adios, reyna ti gloria, ragsakko ken kappia.
Itdem kaniak namnama, adios, adios, adios