Ang Alfabeto at Ortograpiyang Filipino

Kalikasan ng Leksikal na Korpus ng Filipino
Ang ortograpiya ay ang representasyon ng mga tunog ng isang wika ng nakasulat o nakalimbag na mga simbolo tulad ng alpabeto. Bago dumating ang mga Kastila ay may sarili nang alpabeto ang mga lumad sakapuluang ito. Ito ay tinatawag na Alibata o Baybayin na may 14 katinig o konsonant at 3 patinig o vowel. Pinalitan ito ng alpabetong Romano nang dumating ang mga Kastila.
Taong 1940 o tatlong taon matapos buuin ang Wikang Pambansa o Wikang PambansaBatay sa Tagalog ayon na rin sa nasasaad sa 1935 Constitution, isinilang ang kauna-unahang ortograpiya. Binuo ni Lope K. Santos, ang Abakada (15 katinig at 5 panitig) namay 20 letra: a b k d e g h i l m n ng o p r s t u w y.
Noong Oktubre 4, 1971 o labindalawang taon matapos palitan ng pangalan Pilipino angWikang Pambansa o Wikang Pambansa Batay sa Tagalog, ipinagtibay ng Sanggunian ng Surian ng Wikang Pambansa (ngayon ay Komisyon sa Wikang Pambansa), angortograpiyang Pilipino na tinaguriang “pinayamang alpabeto” na binubuo ng 31 letra:
a bc ch d e f g h i j k l ll m n ñ ng o p q r rr s t u v w x y z
Idinagdag sa 20 letra ng Abakadaang 11 letra at degrapo mula sa Kastila:
c ch f j ll ñ q rr v x z
Sa 1973 Constitution, nasasaad ang pagdevelop at pagkakaroon ng pambansang wikangtatawaging Filipino. Sa sumunod na taon, tinawag nang Filipino ang wikang pambansa.Taong 1987 ay ipinakilala ang tinaguriang ortograpiyang Filipino na tinaguriang”makabagong alpabeto” na binubuo ng 28 letra:
a b c d e f g h i j k l m n ñ ng o p q r s t uv w x y z
Inalis ang mga degrapong ch ll at rr.
Noong 2001, muling nagkaroon ng rebisyon sa alpabetong Filipino upang tugunan ang patuloy na development at/o istandardisasyon ng sistema ng pagsulat sa Filipino. Sarebisyong ito, sinasabi na pinaluwag ang paggamit ng mga letrang c f j ñ q v x z.Ipinagagamit ang mga ito sa ispeling ng lahat ng hiram na salita anuman ang barayti nitokasama ang hindi pormal at hindi teknikal na barayti, o iyong tinatawag na karaniwangsalita. Oktubre 9, 2006 nang pansamantalang ipinatigil ito at ang ikatlong ortograpiya.
Noong Agosto 2007, inilabas ng KWF ang draft ng Ortograpiya ng Wikang Pambansa na binuo ng KWF sa pamamagitan ng serye ng mga konsultasyon sa mga guro, dalubhasa sawika, superbisor sa Filipino at sa mga larangang ito sa buong bansa noong 2007. Wala pang pinal na bersyon ng patnubay na ipinalalabas ang KWF hanggang ngayon.
_______________

Lexical Nature of the Corpus Filipino

Orthography is the representation of sounds of a language by written or printed symbols such as the alphabet.

Before the Spaniards came alphabet is itself indigenous to the islands. It is called Alibata or Baybayin with 14 consonants and 3 vowel. The Roman alphabet replaced it when the Spaniards came.

Year 1940 or three years after integrating the national language or national language based on Tagalog as well as in terms of the 1935 Constitution, the first born orthography.

Created by Lope K. Santos, the ABC (15 consonants and 5 vowels) with 20 letters: a b k d e g h i l m n ng o p r s t u w y.

On October 4, 1971 or twelve years after the name change of the Philippine national language or national language based on Tagalog, adopted by the Council of the Institute of National Language (now National Language Commission), the Philippine orthography called “pina alphabet since ¬ “consisting of 31 letters: a bc ch d e f g h i j k l ll m n ñ ng o p q r rr s t u v w x y z. Added to the 20 letters of the ABC and the 11 letters from Spain degrapo (c ch q Ñ FJ ll rr vxz).

The 1973 Constitution, the terms of developing and gaining national language called Filipino. The following year, called the Filipino the national language. 1987 introduced the variety, Filipino orthography called called “modern alphabet” consisting of 28 letters: N of opqrstuvwxy abcdefghijklmn. Z. Degrapong removed the ch ll and rr.

In 2001, again had to Filipino alphabet revision to address the ongoing development and /or standardization of the writing system of Filipino. In this revision, the letters cfj Ñ qvx Z were used in spelling the borrowed words regardless of its varieties with no formal technical and varieties, or the so-called common words. October 9, 2006 when it was ordered to temporarily hold its revision including the third orthography.

In August 2007, released the draft of KWF Orthography National Language KWF developed through a series of consultations with teachers, language experts, supervisors in Filipino and in this field throughout the country in 2007. Under the final version of the guidelines shown the KWF has not released new guidelines until now.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s