Jose Rizal webpages

The Life and Writings of Dr. Jose Rizal

Jose Rizal Website by Jose Rizal University

Rizal: The Tagalog Hamlet

Talambuhay ni Jose Rizal
Lahat ng sásabihin tungkól sa dakilang Bayaning itó ay nasabi na ng mga lalong Pantás at mga Dalubhasang tao ng sansinukuban, pagkápalibhasà ay nápatangi siyá ng gayón na lamang sa lahát ng Bayaning sumipót dito sa Pilipinas at siyá’y nápabilang sa mga dakilang Bayani ng sangkatauhan.

Lahát ng paraán ay sinikap ng kanyáng mga kapanahón upáng siyá’y manatili sa pusò ng madlâ.

Sa lalong mababang halagáng selyo, ang kanyáng larawan ay nároroón upáng ang kanyáng aláala ay huwag máliblib sa lalong katagutaguang nayon at kaabáabaang buhay na dî makapagingat ng isáng larawan niyáng nakapagbibigay siglá sa mga pusong lumálamlám sa pagibig sa Tinubuang Lupà.

Si Gat Rizal ay pinarangalán din ng Pámahalaán natin na taglayin ng salaping papel na dadalawahing piso ang kanyáng larawan, upáng magpalipatlipat sa mga kamáy ng lahát ng naninirahan dito sa ating lupain at sa labás man, na makapagingat ng salaping yaón na nákikilala sa tawag na «isáng Rizal».

Mg̃a aklát na násusulat halos sa lahát ng wikà ang iniukol sa kanyang karangalan. Isáng malaking bantayog na pinaggugulan ng salapî ng ating Pámahalaán ang sa gitnâ ng Luneta ay nagpápaalala ng kanyáng kagitingan. Ang kanyáng pangalan ay kilalá ng lahát ng pilipino, pinipintuhò at pinarárangalan sa ating Kapuluán ng banyagà at kababayan man, ng batà at ng matandâ, ng Pantás at ng hangál; ng puhunan at ng paggawâ; at sa ibang lupaín ay pinaúunlakán din ng lahát ng pilipino sa kanyáng dakilang araw, sa araw na ang kanyáng buhay ay kinitil ng kalupitan.

Sumilang si Gat José Rizal niyaóng iká 19 ng Hunyo ng taóng 1861, sa bayan ng Kalambâ, Laguna, at siyá’y anák ni G. Francisco at ni Gng. Teodora Alonso.

Anák sa bayang Tagalog at liping Tagalog na tunay, kayá’t ang pagibig sa Tinubuang Lupà ay kalangkáp ng kanyáng pagkátao. Aral sa táhanan, sa pagtuturò ng mga magulang na nagnasang magmulat ng kanyáng bait sapól sa pagkámusmós, ay nagawâ sa kanyáng murang bait ang gulang na siyam na taón pa lamáng ay makalikhâ na ng isáng dulà na kinagiliwan ng Kápitan sa bayan.

Sa kanugnóg na bayan ng Binyáng ay nagáral siyá kay G. Justiniano Aquino at Cruz at sa loób lamang ng iláng buwan ay walâ nang máiturò sa kanyá ang Gurong Bayan, yamang nátutuhan na niyáng lahát ang nálalaman noón kayá’t nang Hunyo, ng taón 1872 ay lumipat siyá sa San Juan de Letrán, nguni’t dî siyá náwili rito, kayá’t lumipat agád sa Páaralán ng mga Hesuita hanggáng sa tinamó niyá ang katibayan ng pagká «Bachiller en Artes».

Lumipat siyá sa Universidad de Sto. Tomás, upáng magáral ng «Filosofia» «Medicina» at «Agrimensura» at yamang nápansín niyáng hindî mabuti ang tingín sa kanyá ng mga Guró doón, at sa payo ng kanyáng mga kaibigan, niyaóng Mayo ng taóng 1882 ay lumayag siyáng patungo sa Europa, pagkatapos niyáng tamuhín ang katibayang pagká «Agrimensor».

Dumáan siyá sa Singapur, Kanal ng Sues, at sa Marselya siyá lumunsád, at buhat doón ay napatungo sa Barselona na kinakilalanan niyá sa mga kalupaíng dóroón. Tumungo siyá sa Madrid at sa «Universidad Central» doón, ay nagpatuloy siyá ng pagáaral ng «Medicina», «Literatura» at «Filosofia»; kasaliw ng pagáaral niyá ng mga karunungang nábangít ay dî niyá napaglabanan ang hilig ng kanyáng diwà sa sining, kayá’t nagáral din siyá ng Paglililok (escultura) at ng pagkuha ng larawan sa pamamagitan ng lápis at ng kulay na lubhâ niyáng ikinatangî.

Pagkátapos niyáng tamuhin ang mga katibayan sa «Medicina», «Filosofia» at «Literatura» niyaóng taóng 1885 ay lumipat siyá sa Paris na kanyáng kinátagpuán sa mga kalupaing Antonio at José Luna, at Pardo de Tavera; buhat sa Fransiya ay lumipat siyá sa Alemanya upáng makinyíg ng mga bantóg na Panayám sa «Universidad de Heidelberg»: lumipat siyá sa Berlin at sa bayang itó niyá tinapos ang waláng kamatayang «Noli».

Si Dr. Jagor sa Berlin na masikháy na sumuysóy ng mga kapakanán sa Pilipinas ay nakátagpô sa ating Rizal, ng isáng mabutíng kaibigan. Buhat sa Berlin ay lumipat si Rizal sa Austria at dito niyá nakaniíg si Prof. Blumentritt; mulâ sa bayang itó ay napatungo siyá sa Italya. Dito niya isinalin sa Tagalog ang «Wilhem Tell» at saká umwî dito sa Pilipinas.

Si Rizal ay mawilihin sa pagáaral ng wikà, at itó ang sanhî ng kanyáng pagliklík sa lahát halos ng mga Pangulong bayan sa Europa, at nang siyá’y dumatíng dito sa ating lupaín, upáng harapín ang panggagamót ay nagsásalitâ na siyá ng halos lahát ng wikáng lináng sa Europa at Asia.

Noóng 1888 ay ninasang mulíng maglakbáy sa mga ibáng dako ng sansinukob at siyá’y dumaán sa Hongkóng na kanyáng kinátagpuán sa dakilang Tagalog doón na si Ginoóng José Basa; pagdaán sa Hapón, upáng pagáralan sa sariling lupà ang wikang Hapón, dumaán sa Amérika, bago nagtulóy sa Inglaterra at sa bayang itò nákaniíg si G. Antonio Ma. Regidor. Sa Londres at sa bahay ni G. Regidor niyá isinalin at tinuligsà ang Kasaysayan ng Pilipinas na sinulat ni Pari Morga, na lubhà niyáng ikinabantóg sa panitikan.

Iká 9 ng Nobyembre ng taóng 1887 nang sulatin ni Profesor Blumentritt ang páunang salitâ sa «Morga» ni Dr. Rizal.

Sa pánitikan ay may isá siyáng mainam na bakás na naiiwan sa bawa’t panahón. Bilang páuná ng kanyáng panunulat ay násabi na namin na siyam na taón pa lamang ang kanyáng gulang nang sumulat ng isáng dulà na noón pa ma’y kinábakasán na ng dì karaniwang indayog ng kanyáng diwà. Niyaóng 1887 na magdaos ng isáng Timpalák ang «Licco Artístico Literario» dito sa Maynilà na sinalihan ng lubháng maraming mánunulat ay nápili at nagtagumpáy ang kanyáng tulà na may pamagat na «A la Juventud Filipina». Sa kapanahunang si Rizal ay nagáaral pa sa Ateneo sa pagpaparangál sa Mahal na Birhen ay sumulat siyá ng isáng dulà na pinamagatán niyáng «Junto Al Pasig», na lubháng kinágiliwan ng nangagsipanoód na pawang dalubhasá. Sa Timpalák na idinaos sa pagpaparangál sa ikáapat na raang taóng ikinamatáy ni Cervantes, ay nagtagumpáy ang titik ni Rizal na may pamagát na El Concejo de Los Dioses. Sa Madrid ay nagkaroón ng ibáng himíg ang kanyáng mga sulat at dito na nga nábunyáng ang tunay na pagibig sa Tinubuang Lupà.

Ang kanyáng «Noli» ay sinimulán niyáng sulatin sa Madrid at natapos sa Austria, ang «Filibusterismo» ay sinulat niya sa Ghert Olanda, noóng 1891.

Hulyo iká 3 ng taóng 1892 nang nagpulong sa bahay ni G. Doroteo Ongjungco sa daang Ilaya blg. 176 Tundó tungkól sa «Liga Filipina» at iká 6 ng Hulyo ng 1892 nang ipinadakíp ni Henerál Eulogio. Despujol at ipapiit sa Fuerza Santiago.

Niyaóng iká 11 ng Pebrero ng 1893 ay itinatag ni Dr. Rizal ang «Liga Filipina» isáng kapisanang pilipino na pinagukulan ni Mabini ng gayaríng katagâ: «Nang makitang ang lahát ng sikáp ay waláng tarós at salát sa kaayusan, at di nagbibigay ng katampatang wakasin, ay linikhâ ni Rizal ang Liga Filipina».

Nang si Rizal ay ipatapon sa Dapitan siyá’y nagsaka doón at nagtayô ng Páaralán sa mga tagaroón; kahit iisang igláp ay hindî siyá nátahimik at pawáng iniukol sa kabutihan ang kanyáng mga gawâ. Ang mga maysakit doón ay nakatagpò sa kanyá ng isáng waláng bayad na Manggamot.

Samantaláng siyá’y nároroón ay isáng amerikanong nagngangalang Taufer na kasama ng isáng anakanakan na nagngangalang Josefina Bracken ay dumalaw sa kanyá, upáng ipagamót ang mga matáng hindî makákita at pinasiyahán na ng mga ibang Manggagamot ng waláng lunas, ang Josefinang itó ay siyáng naging kapalad ni Dr. Rizal at nákasama niyá sa buhay na yaón sa tapunan.

Ang mga kahilingan ni Dr. Rizal upáng siyá ay patawarin ay hindî diningig ng mga makapangyarihan, nguni’t kailán ma’y dî nanawi sa kanyá ang pagasa, at sa gayóng kalagayan ay tumanggáp siyá ng isáng sulat ng matalik niyáng kaibigang austriako na si Prof. Blumentritt, na kanyáng hilingíng sa Pamahalaáng siyá’y makaparoón sa Kuba bilang Manggagamot ng mga kawal na kastilà doón, at ang gayóng kahilingan ay pinakinggan ni Henerál Blanco, kayá’t siyá, sa paniniwâláng siyá’y waláng masamáng nágawâ kangino man na titigatig sa sariling budhî, kasama ni Josefina at ng kanyáng pamangking si Maria Luisa, ay agád napa Maynilà at sa kasamaáng palad, nang silá’y dumaóng sa luók ng Maynilà ang sasakyáng patungo sa Espanya ay nakáalis na, kayá’t sila ay nangapilitang maghintáy ng panibagong sasakyáng lálayag, na dî iba’t ang «Castilla». At si Rizal ay tumulak na nga, nguni’t ang Hímagsíkang pinangunguluhan ni Gat Bonifacio ay nabunsód ng walâ sa panahón at isáng pahatid kawad na buhat kay Gobernador Polavieja ang tinanggap, nang ang «Castilla» ay dumaóg sa Kanal ng Sues, hatid kawad na naguutos na dakpin si Dr. Rizal, at sinalubong sa Barselona ang ating kababayan upáng ipiit doón.

Pagkaran ng iláng araw ay ilinulan siyáng mulî upáng ihatid sa Pilipinas. Nang idaán sa Hongkóng ay sinikap ni Dr. Regidor na siyá’y palayain sa pamamagitan ng «Habeas Corpus» nguni’t hindî ipinagtagumpáy ni G. Regidor, ang kanyáng banál na nais na mapalayà si Dr. Rizal.

Siyá’y inusig dahil sa pagkakátatag ng «Liga Filipina» at pagtataguyod ng Himagsikan, at hindî siyá pinahintulutang makapagtanggól máliban sa siyá’y pinapamili sa mga Pámunuáng doón ay nátitipon. Napili niyá si G. Luis Taviel Andrade, isáng marangál na kastilang nagtanggól sa kanyá ng ubos kaya, nguni’t hindî diningig at hinatulan siyáng barilín sa Liwasan ng Bagumbayan.

Sa pagkamánunulat ni Rizal ay walâ nang máitatawad. Masasabi nang waláng alinlangan, na ang kanyáng panitik ang siyáng lumikhâ ng mga kabaguhan sa kapamayanan, na kasalukuyan nating tinatamasa at siyáng nagpayanig ng matibay na Pámahalaán ng kastilà na mahigit ng tatlóng daang taóng sa atin ay naghari.

Ang dakilang Bayaning itó na pinagúukulan namin ng ulat ngayón, ay siniíl ng kalupitán nang dî malilimutang Henerál Polavieja at niyaóng ika-30 ng Disyembre ng taóng 1896 sa lawak ng Bagumbayan ay pinapagdanak ang kalinislinisáng dugô ng isáng banál na anák ng Pilipinas.

Ang hagunót na hálakhakan ng kanyáng mga kaaway ay nariringig pa halos nang dumating ang hatol ng tadhanang matapos ang kalupitán ng mga kastilà rito sa atíng lupaín at niyaóng Mayo ng 1898 ang makapangyarihang bayang amerikano, sa likhà ng mga pangyayari ay nagpadalá rito ng kanyáng mga sasakyáng pandigmâ, upáng sa pamamagitan ng mga punglóng ibinúbuga ng mga kanyón sa Hukbó ng dating Panginoón at Harì ay mábabâ at mahalinhán ang watawat na «gintô at dugô» na sumaksí rito sa ating lupaing mapagkalingà ng mga dî mahulilip nakalupitán.

At buhat noón ang mga unáng banaag ng Bagóng Araw ng Pilipinas ay namiták sa silanganan ng kanyáng pagasa.

Bilang pagwakás sa ulat na itó ay ilalakip namin dito ang huling bunga ng panitik ng Bayaning Tagalog na pinamagatán niyá ng Mi Ultimo Adios.

Jose Rizal: Life, Works, and Writings
Jose Rizal is the national hero of the Philippines, one of the Southeast Asian countries. His full name was Jose Protacio
Mercado Rizal y Alonzo Realonda. He was born on June 19, 1861 as the 7th child of the eleven children in the family of Francisco Mercado Rizal and Teodora Alonzo Realonda. He was internationally known for his two novels that made the Filipinos aware of Spanish injustices and eventually fought for and achieved independence after a bloody revolution which was triggered by his death on December 30, 1896. The first novel, “Noli Me Tangere” was analytically considered as the “work of the heart” that made the Filipino readers at that time, felt the social injustices or social cancer; and the second novel, “El Filibusterismo”, the continuation of the first, was considered as the “work of the head” as it was a political novel.Jose Rizal was not really against Spain or the Catholic Church during that time. He was fighting using his writing prowess against bad friars and abusive government officials. He even enrolled on November 3, 1883 and finished his Doctorate Courses of Medicine on June 21, 1884 and Philosophy and Letters at the Central University of Madrid, Spain on June 19, 1885, After graduation, he proceeded to specialize in Ophthalmology in Europe. While staying in Europe, he wrote and fiinally published on March 29, 1887 his first novel wherein copies were sent and circulated in the Philippines. He arrived home in the Philippines on August 6, 1887. After helping the people in the agrarian trouble of his hometown and curing the blindness of his mother’s eyes, he was forced to go abroad
again on February 3, 1888 in order not to jeopardize the safety and happiness of his family and friends with his presence due to the anger of people who were doing injustices who were hurt of truth Rizal revealed through his novel.He passed through Hongkong, Japan, and America in going again to Europe where he stayed from May 1888 to October 1891 and continued the writing of his second novel that was finally published and came out the press on September 18, 1891. Just like the first novel, it had great effects on the Filipino readers and thus, increased more the anger of those involved in injustices and abuses.When he went home in the Philippines for the second time on June 26, 1892 after passing through and staying in Hongkong from November 1891 to June 1892, he organized Liga Filipina on July 3, 1892 to nationally unify the Filipinos. But he was arrested and deported in Northern Mindanao, particularly Dapitan where he lived for four years and twenty four days – from July 7, 1892 to July 31, 1896. In Dapitan, he lived a useful and peaceful life serving and improving the community as a physician, an engineer, an educator, an artist, a farmer, a businessman, and an inventor. There, he finally met the Irish girl, Josephine Bracken, who became his wife.One September 2, 1896, he left Manila for Spain hoping to contribute his medical skill to combat the yellow fever epidemic in Cuba which was his destination. But he was arrested before reaching Spain and jailed in Barcelona, shipped back in the Philippines on November 3, 1896 and imprisoned at Fort Bonifacio, Manila. After a trial, which was a farce due to the hatred of abusive officials and bad friars, he was proven guilty of rebellion, sedition, and illegal association which twisted the truth. The verdict given was death by firing squad which was approved by Governor Camilo G. de Polavieja who ordered his execution on December 30, 1896.The death of Jose Rizal at Bagumbayan on the said date was so remarkable as he was not afraid to die for his country. His love for the Philippines was indeed shown in his last poem which was later titled by Rizalists as “Mi Ultimo Adios”.

Rizal’s ”rags-to-riches” ancestor from South China
By Wilson Y. Lee Flores

QUANZHOU CITY, China–In the annals of the world’s top ethnic
Chinese entrepreneurs, immigrant tycoon Don Domingo Lamco
(Chinese name: ”Cue Yi-Lam,” also pronounced ”Ke Yi-Nan” in
Mandarin) of Laguna province, the Philippines will eventually
rank high in importance due to the greatness of his direct male
heir and Philippine national hero Dr. Jose Rizal.

Five Rizal descendants recently made a historic homecoming to
the hero’s ancestral village of Siongque (pronounced ”Zhang
Guo” in Mandarin) in Losan district, Jinjiang City, Fujian
province, south China last April 2, just three days before the
ancient Ching Ming Festival when Chinese people traditionally
pay homage to their ancestors. Agence France Presse (AFP)
said 10,000 people gave a grand welcome in Siongque. Many
Filipino businessmen now propose the construction of a
1.2-hectare Rizal park and museum in Fujian as ”symbols of the
enduring friendly relations between the Philippines and China.”

In May 1998, this writer had lunch at the home of Rizal’s
grandniece Asuncion Lopez-Rizal Bantug and I told her it was
possible to trace the hero’s Chinese roots. In February this year,
this writer and businessman Manuel O. Chua successfully
verified the roots of Rizal based on south China genealogical
records and a 1913 book donated by the late Justice Roman
Ozaeta (father of former PCIBank president Antonio Ozaeta) to
Manila’s National Library. Authored by American historian Prof.
Austin Craig, the book ”Lineage, Life and Labors of Jose Rizal,
Philippine Patriot” gave the first Philippine verification of Rizal’s
Chinese roots in the chapter on ”Rizal’s Chinese Ancestry.”

Domingo Lamco had specified Siongque in Manila church
records as his home village near Chinchew or ”City of Spring.”
”Siongque Village of Fujian province indeed exists near the
historic city of Quanzhou, which is pronounced ”Chuanchow,”
meaning ”City of Spring.” The rural areas of Jinjiang (now a city),
Lamoa, Hui-Wa, Chio-Sai, An-Khue and others under Quanzhou
are the ancestral places of 80 percent of the country’s top
Filipino entrepreneurs of Chinese descent.

Rizal’s eminent ancestors

Siongque was the rural ”barrio” where entrepreneur Domingo
Lamco was born and educated in. He was the 19th generation of
the first Cua who settled in Siongque. The Cua clan of south
China and Asia trace their origins 3,000 years ago to patriarch
Chua Siok-To in the Yellow River basin of central China, in that
area now called Henan province. Duke Chua Siok-To was the
fifth son of the political genius who founded the Chou Dynasty
and his eldest brother later became the king. This era was before
the rise of a unified China under first Emperor Chin Shih
Huang-Ti. Descendants of Chua (also pronounced ”Tsai” in
Mandarin or ”Choy” in Cantonese) include some of the world’s
richest billionaires according to Forbes magazine–Taiwanese
Tsai Wan-Lin of Cathay Life Group and Indonesian ‘Tobacco
King’ Rachman Halim (Chua To-Hing) of Gudang Garam Group.
Another clan member was the late Philippine ‘Sugar King’ and
philanthropist Antonio Roxas-Chua. Another heir of patriarch
Chua Siok-To started the clan of Cua (pronounced ”Ke” in
Mandarin, also spelled as ”Qua” or ”Koa,” of which Domingo
Lamco and Dr. Jose Rizal were direct male descendants).

Lamco was founder of the entrepreneurial Mercado clan in
Laguna and the great-great-grandfather of Dr. Jose Rizal. From
March 31 to April 7, this writer accompanied and acted as
interpreter in south China to the five Rizal heirs–businessman
Antonio ”Noni” Lopez-Rizal Bantug Jr., Leandro Bantug Jr.
(whose father Dinky owns a top furniture firm and the MBA
basketball team Manila Metrostars), Raul Jose Rizal Tan,
Ricardo Consunji III and Ditas O. Consunji. Noni’s 78-year-old
mother Asuncion is the granddaughter of Rizal’s elder sister
Narcisa and author of two important Rizal biographies.

Village of Lamco and Copra King

The five Rizal heirs were accompanied by 200 Cua-Chua clan
members from the Philippines, Singapore, Hong Kong,
Malaysia, Taiwan and China in the sentimental journey to the
village of Domingo Lamco. The entire 5,000 population of
Siongque Village and thousands others from nearby villages
lined all streets for the grand welcome. There were nonstop
firecracker blasts, the local school was closed, red banners filled
the walls saying ”Welcome Home, heirs of Domingo Lamco and
Jose Rizal from the Philippines,” a thousand small children in red
waved flower bouquets and ancient rites were held in them two
village temples. It was a welcome befitting an emperor.

Noni Bantug delivered a speech hoping that the memory of
Rizal’s Chinese heritage will strengthen Philippine-China
relations. Stanford-educated Ricardo ”Bombit” Consunji III
(Chinese name: Cua Yeng-Liong), with Philbank director Francis
Chua’s help in drafting his speech, impressed the audience by
speaking about his ”lolo” Jose Rizal in fluent Mandarin. Rizal
himself was fluent in the Chinese language and researched
Chinese historical data referring to pre-colonial Philippines to
debunk Spanish claims that the country had no early culture.

Bicolano trader Melanio Cua Fernando said: ”Our village had
never seen such a grand celebration, not since 1948 when
Bicolano tycoon Qua Chee Gan, another son of this village,
returned to Siongque to donate the local school.” In the. pre-war
era years to the pre-martial law 1970s, immigrant Qua Chee Gan
was the ”rags-to-riches” trader who became Philippine ”Copra
King.” Based in Tabaco, Albay, Qua vigorously pushed
Philippine copra exports and was also a leading philanthropist.
Qua was so respected for his ”shinyung” or ”trustworthiness”
that company drafts with his signatures were then considered
more valuable than cash by traders in the Bicol region and
Quezon province. One of his agency managers based in Daet,
Camarines Norte was the late Fernando S. Vinzons Sr., the future
top Bicolano businessman and father of former BIR
Commissioner Liwayway Vinzons Chato.

From merchant, mayors to martyr

Domingo Lamco was a fearless entrepreneur who not only
ensured the survival of his descendants, but also their
socio-political leadership as highly educated ilustrados. Lamco
achieved business success despite cruel odds, since the
Spaniards persecuted the Chinese and Chinese mestizos,
required them to pay unfair higher taxes and even at times
massacred them.

Persecutions toughened the Chinese traders, forcing them to
become resilient and resourceful. Baptized in the Catholic
church of Manila’s Parian Chinese ghetto in June 1697 at age of
35, Domingo Lamco later moved to Bi?an, Laguna, prospered
and became a Chinese community leader. To free his heirs from
the Spanish regime’s anti-Chinese racist policies, Lamco gave
his clan the new surname ”Mercado” (meaning ”market” in
Spanish) so that his heirs will not to forget their Chinese
merchant roots.

Rizal’s ancestors were survivors of the Spanish colonial regime’s
racism and despotism. Domingo Lamco wed Inez de la Roza,
daughter of the successful immigrant trader from Chuanchow
named Agustin Chinco. Lamco’s son Francisco Mercado and
grandson Juan Mercado married Chinese mestizas and both
served as distinguished mayors of Bi?an for a total of five terms.

Juan’s wife Cirila Alejandra was the daughter of an immigrant
trader and Domingo Lamco’s baptismal godson Siong-co. By the
time of Rizal’s father, their branch of the wealthy clan moved to
Calamba, built the first stone house in the whole town, owned
the first piano, the first carriage, owned a flour mill, a dye
factory, increased landholdings and sent their children to the
best schools. Jose Rizal Mercado again had to change the
family surname before entering Manila’s Ateneo, to avoid
Spanish persecution since his elder brother Paciano Mercado
was close to the martyred Filipino priest, Jose Burgos. Rizal
himself died a martyr in 1896 at age 35, becoming a hero whose
powerful ideas and moral courage helped liberate the Filipino
nation from Spanish oppression.

It is fitting that much of Asia now honor the immigrant trader
Don Domingo Lamco of Laguna. His ”rags-to-riches” career may
not yet be as well-known as those of immigrant billionaires Li
Ka-Shing of Hong Kong, Liem Sioe-Liong (Sudono Salim) of
Indonesia, prewar ”Rubber King” Tan Kah-Kee of Singapore,
John Gokongwei Jr., Tan Yu or Henry Sy of the Philippines or
even that of 19th century empire-builder Jose Cojuangco I of
Tarlac, but Don Domingo Lamco’s legacy of courage and
excellence embodied by heir Dr. Jose Rizal had immeasurably
enriched Philippine national life.

Source: Philippine Inquirer Internet Edition (April 26, 1999 )

Advertisements

One response to “Jose Rizal webpages

  1. Thats a pleasant blog post! I am so pleased you chose to publish it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s