Oratio Imperata (for Swine Flu / AH1NH1 virus)

“God, Our loving Father we come to you in our need to ask your protection against the swine flu that has claimed the lives of many in Mexico and has affected many more not only there but in other countries as well.

We ask for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this disease and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those in government and private agencies that must find cure and solution to this disease.

We pray for those afflicted, may they all be restored to health soon. Grant us the grace always to be filled with hope that you watch over us with love and providence and that your will for us is always good.

We make our prayer through our Lord Jesus Christ your son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen.”

Oratio Imperata Para sa Swine Flu
Ama naming mapagmahal,
kami’y lumalapit sa iyo sa aming pangangailangan
iyong ipag-adya sa sakit ng “Swine flu”
na kumitil na sa maraming buhay sa Bansang Mexico
at patuloy na lumalaganap sa iba pang mga bayan at bansa.
Hinihiling namin, ang iyong biyaya sa
lahat ng mga nagsusuri ng uri at pinagmulan ng sakit na ito.
Patnubayan mo ang lahat ng mga kagawad ng medisina
na tumutugon sa mga may sakit
upang sila’y mapuno ng tamang pangangalaga at
pagdamay, gayon din naman ang mga nasa pamahalaan at pribadong sektor
na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa kanilang nasasakupan.
Ipinapanalangin din namin
ang lahat ng mga may karamdaman lalo na ang
mga kinapitan na ng “Swine flu”.
Sila nawa ay iyong pagalingin.
Tulungan mo kaming laging mapuno ng pag-asa
sa iyong pag-ibig at kabutihang loob para sa aming lahat.

Hinihiling naming ito, sa pamamagitan ni Hesu-Kristong Anak mo,
na nabubuhay at naghahari, kaisa mo at ng Espiritu Santo,
Diyos, magpasawalang-hanggan. Amen.

Mahal na Birhen ng Guadalupe, ipanalangin mo kami.
San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami.
San Roque, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata Para sa Ulan

Ama naming mapagmahal na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan at ng mga kahanga-hangang kalikasan na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha. Mapagkumbaba kaming sumasamong ipagkaloob mo ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng aming bansa ngayon upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa, mapigil ang mapipintong krisis sa kuryente at patirin ang aming mga uhaw. Sa hudyat ng salita mo’y sumusunod ang hangin at dagat, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang mapasimulan na ang naudlot na pangkaraniwang panahon ng tag-ulan at upang maiwasan ang napipintong krisis.

Diyos naming maawaain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha at hubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging magpagkakatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at panlulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal.

Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoon Hesukristo, ipinagkatiwala mo ang Bayang Pilipino sa maka-inang pagkalinga ng Mahal na Birheng Maria, dinggin mo ang mga panalangin ipinamimintuho namin sa kanya para sa pagtataguyod niya sa amin, ang bayan labis niyang minamahal.

Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.

Ina ng Guadalupe, ipanalangin mo kami.
Santa Rosa ng Lima, ipanalangin mo kami.
San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami.

Visit:
http://www.rcam.org/liturgical_news/2009/circular_on_swine_flu.html
http://www.sunstar.com.ph/manila/public-told-pray-%E2%80%98oratio-imperata%E2%80%99-vs-swine-flu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s